sunshinehello:

The Presidential PourBicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno ?

sunshinehello:

The Presidential Pour

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno ?